mahogany, strona 4

42 teksty – auto­rem jest ma­hoga­ny.

I żalą się ludzie, że z ni­kim nie żyją na stałe. Że za­sypiają sa­mot­ni i budzą się sa­mot­ni.

A ja myślę, że le­piej żyć z ni­kim, aniżeli z kimkolwiek. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 17 marca 2010, 18:38

Przy­jaciele pot­rze­bują nas zaz­wyczaj do cza­su, kiedy ich spra­wy zaczną biec właści­wym to­rem.

Po­tem, pławiący się w swoim szczęściu, za­pomi­nają o nas.
Do czasu. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 13 marca 2010, 20:03

Nie można żyć przeszłością, bo tra­ci się aktualność. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 11 marca 2010, 21:10

Tak za­kocha­ny w so­bie, że nie zauważył na­wet, że od ja­kiegoś cza­su jest już dorosły. 

myśl dnia z 11 lutego 2014 roku
zebrała 30 fiszek • 8 marca 2010, 21:27

Kłamstwo.
Chwi­lowe na­danie barw sza­rej rzeczywistości. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 7 marca 2010, 22:41

Krzyczałeś, że chcesz być sam.

Pod­czas gdy przy­jaciel to je­dyne, cze­go potrzebujesz. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 5 marca 2010, 22:24

Sprzeczności

„Udaję ra­dość, której we mnie nie ma, uk­ry­wam smu­tek, żeby nie mar­twić tych, którzy mnie kochają i troszczą się o mnie. Niedaw­no myślałam o sa­mobójstwie. Nocą, przed zaśnięciem, od­by­wam ze sobą długie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 13 fiszek • 28 lutego 2010, 00:05

Bo prob­lem z pieniędzmi po­lega na tym, że im mniej ich ma­my, tym bar­dziej sta­ramy się je zdo­być, na­tomiast gdy ma­my ich więcej, to nag­le tracą dla nas znaczenie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 lutego 2010, 20:40

"Bądź sobą" - to tak łat­wo brzmi.

I po­zos­ta­je już tyl­ko niepo­zor­ne py­tanie. Którym "sobą"? 

myśl
zebrała 44 fiszki • 23 lutego 2010, 22:34

Och, spójrz na łzy tej dziew­czy­ny, bo po­noć płacze ona już po raz ostatni!

Tak. W tym tygodniu. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 22 lutego 2010, 23:24
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mahogany

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność