mahogany, strona 2

42 teksty – auto­rem jest ma­hoga­ny.

Książka po­doba nam się wte­dy, gdy w głównym bo­haterze od­najdu­jemy na­mias­tkę siebie. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 26 czerwca 2010, 18:01

A w życiu naj­bar­dziej boję się sa­mego siebie. Bo tyl­ko ja mogę wszys­tko zniszczyć. Jak i zbudować. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 24 czerwca 2010, 22:50

Ja­ki sens ma by­cie piękną, jeśli no­si się w so­bie pustkę? 

myśl
zebrała 67 fiszek • 14 czerwca 2010, 20:34

Mam do per­fek­cji opa­nowaną sztukę kłamania.
Na py­tanie "Co u ciebie?" wciąż pot­ra­fię od­po­wie­dzieć "Dobrze". 

myśl
zebrała 82 fiszki • 29 maja 2010, 21:02

Trze­ba być bar­dzo od­ważnym al­bo bar­dzo głupim, żeby prze­ciw­sta­wić się głoso­wi serca. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 19 maja 2010, 21:15

Łat­wiej uda­wać nie­szczęśli­wego bo­gacza, aniżeli być szczęśli­wym biedakiem. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 13 maja 2010, 19:59

Oso­by próbujące zap­rzy­jaźnić się z na­mi na siłę, by­wają gor­sze od wrogów. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 12 maja 2010, 20:19

Niez­ro­zumiałe w człowieku jest to, że nie wy­bacza błędów, które sam popełnia. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 7 maja 2010, 20:31

Do­ras­ta­my i nag­le oka­zuje się, że są egza­miny na które nie ma­my przy­goto­wanych ściąg. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 27 kwietnia 2010, 21:55

I do­piero pod­czas bar­dzo sil­ne­go wiat­ru oka­zuje się, że trzci­na sil­niej­sza jest od drzewa. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 21 kwietnia 2010, 23:20
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mahogany

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność