mahogany, teksty z lutego 2010 roku

6 tekstów z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest ma­hoga­ny.

Sprzeczności

„Udaję ra­dość, której we mnie nie ma, uk­ry­wam smu­tek, żeby nie mar­twić tych, którzy mnie kochają i troszczą się o mnie. Niedaw­no myślałam o sa­mobójstwie. Nocą, przed zaśnięciem, od­by­wam ze sobą długie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 13 fiszek • 28 lutego 2010, 00:05

Bo prob­lem z pieniędzmi po­lega na tym, że im mniej ich ma­my, tym bar­dziej sta­ramy się je zdo­być, na­tomiast gdy ma­my ich więcej, to nag­le tracą dla nas znaczenie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 lutego 2010, 20:40

"Bądź sobą" - to tak łat­wo brzmi.

I po­zos­ta­je już tyl­ko niepo­zor­ne py­tanie. Którym "sobą"? 

myśl
zebrała 44 fiszki • 23 lutego 2010, 22:34

Och, spójrz na łzy tej dziew­czy­ny, bo po­noć płacze ona już po raz ostatni!

Tak. W tym tygodniu. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 22 lutego 2010, 23:24

Dzieci często są do­roślej­sze od swoich rodziców.
Czemu?
Może dla­tego, że naj­częściej to właśnie one po­noszą naj­większe kon­sekwen­cje ich czynów. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 20 lutego 2010, 23:17

Człowiek jest tyl­ko hi­pok­rytą.
Naj­pierw mówi­my "Nie uwierzę, póki nie zo­baczę, a po­tem "Oczom nie wierzę". 

myśl
zebrała 30 fiszek • 15 lutego 2010, 00:25
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mahogany

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność