mahogany, teksty z kwietnia 2010 roku

8 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest ma­hoga­ny.

Do­ras­ta­my i nag­le oka­zuje się, że są egza­miny na które nie ma­my przy­goto­wanych ściąg. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 27 kwietnia 2010, 21:55

I do­piero pod­czas bar­dzo sil­ne­go wiat­ru oka­zuje się, że trzci­na sil­niej­sza jest od drzewa. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 21 kwietnia 2010, 23:20

Uśmiech nie oz­nacza szczęścia, zam­knięte po­wieki snu, "kocham cię" miłości. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 17 kwietnia 2010, 21:56

Koszmar, który nie kończy się wraz z ot­warciem oczu. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 14 kwietnia 2010, 18:37

Czy to ona uczy­niłaby ze mnie święte­go, czy ja z niej grzesznicę? 

myśl
zebrała 34 fiszki • 11 kwietnia 2010, 20:33

Kocha, niena­widzi, cier­pi, wal­czy, płacze, ra­duje się, czu­je.

A mówią, że ser­ce to tyl­ko symbol. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 10 kwietnia 2010, 19:56

Abyśmy słów "Kocham Cię" nie używa­li, gdy po pros­tu brak­nie nam już argumentów. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 6 kwietnia 2010, 14:02

Prze­raża mnie z jaką łat­wością upa­dam, pop­chnięta przez by­le jaką dłoń. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 1 kwietnia 2010, 22:59
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mahogany

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność