mahogany

42 teksty – auto­rem jest ma­hoga­ny.

Ucieka­my przed zniewo­leniem, nie zauważając, że od daw­na tkwi­my w klat­kach zbu­dowa­nych przez sa­mych siebie. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 17 października 2010, 16:15

Mo­je życie to pus­ty dom, al­bo zatłoczo­na res­taurac­ja i sa­ma nie wiem w którym z tych miej­sc czuję się bar­dziej samotna. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 5 września 2010, 17:27

Nieobec­ność wzmac­nia uczucie. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 1 września 2010, 19:39

Na­wet obojętność może być odeb­ra­na ja­ko for­ma ataku. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 28 sierpnia 2010, 23:53

Szczęśli­wy głupio wygląda w per­spek­ty­wie oso­by trzeciej. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 19 sierpnia 2010, 22:51

Uni­kasz włas­ne­go od­bi­cia w lus­trze, puszczasz głośną mu­zykę i bez przer­wy coś ro­bisz, by­le tyl­ko nie zos­tać ze sobą sam na sam. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 10 sierpnia 2010, 23:15

Nie za­kocha­liśmy się w so­bie, bo nasza przy­jaźń wie­działa o nas dużo więcej, niż ocze­kiwałaby te­go miłość. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 21 lipca 2010, 19:05

Najłat­wiej wyżalić się człowieko­wi, o którym nic nie wiesz. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 19 lipca 2010, 23:13

Nie próbuj zmieniać ukocha­nej oso­by, bo to by oz­naczało, że nie jest dla ciebie stworzona. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 17 lipca 2010, 22:10

Prze­raża mnie szyb­kość, z jaką oso­ba ano­nimo­wa sta­je się bliską, a oso­ba blis­ka anonimową. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 28 czerwca 2010, 22:46
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mahogany

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność